Regulamin usług pomocy zdalnej

Regulamin korzystania z usług

Ustanowienie umowy przyjęcia Regulaminu Pomocy Zdalnej:

Skorzystanie z usługi „Pomoc Zdalna” oferowanej przez Climax sp. zo.o. oznacza z akceptację niniejszego
regulaminu.

Zakres usług i procedury realizacji:

Usługa obejmuje pomoc informatyczną w zakresie instalacji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Usługa w większości przypadków polega na wywiadzie technicznym opisującym zgłaszany problem, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu przyczyny oraz wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania i jego przeprowadzeniu w sposób zdalny. Zakres pomocy zdalnej zwykle nie obejmuje usług specjalistycznych np. naprawa bazy danych, prace programistyczne, konfiguracja serwerów a ww prace mogą być wykonane po uzgodnieniu z serwisantem.

W przypadku, kiedy zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany zdalnie dalsze etapy naprawy ustalane są z serwisantem indywidualnie.

Warunkiem technicznym koniecznym dla realizacji usługi jest dostęp do Internetu. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dokonanie prac serwisowych przy pomocy pulpitu zdalnego. Firma Climax sp. zo.o. nie odpowiada za zbyt wolne działanie Internetu po stronie Klienta. Po zakończeniu sesji pobrany program można bezpiecznie usunąć lub pozostawić do kolejnych połączeń.

Dostępność usługi w czasie:

Nie ma ograniczeń w dostępie do usługi Pomocy Zdalnej, ale dzień i godzina rozpoczęcia świadczenia usługi podlega konsultacji i ustaleniu z informatykiem firmy Climax sp. z.o.o.

Warunki korzystania z Pomocy Zdalnej:

  • Serwisant, realizujący usługę wsparcia zdalnego, nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio zgłoszonym tematem Pomocy Zdalnej. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, który udostępnia Serwisantowi, udzielającemu Pomocy Zdalnej.
  • Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup) jeśli nie, to powinien zgłosić taki fakt Serwisantowi najpóźniej w momencie rozpoczynania czynności. W przypadku braku takiego zgłoszenia odpowiedzialność za ewentualną utratę danych lub brak możliwości przywrócenia stanu systemu sprzed interwencji pozostaje po stronie Użytkownika.
  • Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji – od jej uruchomienia, do jej zamknięcia, będzie obserwował działania Serwisanta i współpracował z nim w czasie sesji. Firma Climax sp. zo.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej, przez swojego Serwisanta oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez użytkownika informacji o charakterze poufnym.
  • Odpowiedzialność Climax sp. zo.o. z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
  • Przed rozpoczęciem usługi Pomocy Zdalnej, podczas jej umawiania użytkownik powinien zaakceptować regulamin oraz cennik dostępny na stronie www.komputerybrzesko.pl zakładka serwis, co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia sesji z informatykiem.

Płatność i rozliczenia:

Klienci mogą korzystać z usługi Pomocy Zdalnej po wpłaceniu przedpłaty na konto lub skorzystanie z linku serwisu
Przelewy24.

Dokonanie opłaty oznacza wyraźną zgodę konsumenta na wykonanie usług.

Informujemy że konsument po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, traci prawo odstąpienia od umowy. (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Opłaty za usługę znajdują się w odrębnym cenniku Pomocy Zdalnej. Niewykorzystany czas sesji przepada. Opłata zostaje naliczana po przetestowaniu jakości połączenia internetowego z Klientem. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi Pomoc Zdalna firma Climax sp. zo.o. zwraca zaliczkę w ciągu 3 dni na konto podane przez Klienta, kwota zaliczki jest pomniejszona o koszty przelewu. Prowizja za usługi serwisu realizującego płatności elektroniczne również nie jest zwracana. Aby uzyskać zwrot zaliczki należy przesłać wszystkie potrzebne dane na adres: biuro@cx.net.pl.

Za wykonaną usługę zostaje wystawiona faktura VAT lub w przypadku osoby fizycznej paragon i przesyłany pocztą elektroniczną do Klienta na wskazany przez niego adres do email.

Climax sp. zo.o. ma prawo zmienić cennik Pomocy Zdalnej. Informacje o nowym cenniku będą podawane na stronie www.komputerybrzesko.pl.

Odpowiedzialność:

Climax sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego. Climax sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji lub wywiadu technicznego. Climax sp. zo.o. nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi.

Jednocześnie informujemy, że Klient zawsze zostaje poinformowany o konieczności wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych. Sesje pomocy zdalnej oraz dane niezbędne do wykonania czynności serwisowych nie są przez Climax sp. zo.o. rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy oraz zgody klienta. Informacje na temat oprogramowania klienta potrzebne do zrealizowania usługi poza nią, nie są przez Climax sp. z o.o. w żaden sposób wykorzystywane oraz przechowywane.

Dostęp do komputera klienta przez serwisanta możliwy jest tylko po pobraniu i uruchomieniu programu przesłanego w specjalnej wiadomości email. Po wyłączeniu programu Serwisant nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem.

Climax Sp. z o.o. udziela 14-dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Climax Sp. z o.o..

Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.

Odpowiedzialność Climax Sp. z o.o. z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w p.1. ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.

W przypadku przyjazdu konsultanta Climax Sp. z o.o. do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Climax Sp. z o.o. czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem konsultanta Climax Sp. z o.o. poniesie Usługobiorca zgodnie z cennikiem Climax Sp. z o.o.

Reklamacje można zgłaszać telefonicznie na numer 146740000 lub mailowo na adres biuro@cx.net.pl. Na zgłoszoną reklamację Climax Sp. z o.o. odpowie w ciągu 14 dni roboczych.

 

Postanowienia końcowe:

Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Zdalnej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Climax sp. zo.o. zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą
zamieszczane na stronie internetowej: www.komputerybrzesko.pl. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Informatycznej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.komputerybrzesko.pl.

Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu do czasu jego zmiany.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).

Informujemy że podmiotem świadczącym usługi jest Climax sp z o.o. z siedzibą w 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 49D, KRS: 0000437204.

Zapraszamy do naszych salonów
w Brzesku i Szczurowej